Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

vickybn22
1218 aa02
Reposted fromnonecares nonecares
vickybn22
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianonecares nonecares
vickybn22
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianonecares nonecares
vickybn22

Zawsze chodzi o Ciebie.

vickybn22
vickybn22
vickybn22
0446 5724
vickybn22
vickybn22
1041 5ca6
vickybn22
3903 fb79
vickybn22
0106 f683
vickybn22
Miłość to obecność.
— znalezione
vickybn22
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viadrunkwhipster drunkwhipster
vickybn22
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viadrunkwhipster drunkwhipster
vickybn22
0776 4e10
vickybn22
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
vickybn22
- To jest..
- Chore?
- Miałam zamiar powiedzieć 'bardzo romantyczne'.
— The Blacklist, S2E16
Reposted fromstopme stopme viadrunkwhipster drunkwhipster
vickybn22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl